Csízió

Csízió (160)

2013. december 08. vasárnap, 15:48

Adventi ima

adventi_ima

2013. október 20. vasárnap, 12:56

Hálás vagyok

A kedvesemért, aki panaszkodik a vacsorára,
mert így az estét velem tölti, és nem valaki mással…

Az adókért, amelyeket ki kell fizessek, mert azt jelenti,
hogy alkalmazott vagyok/van munkahelyem…

A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy Barátaimmal tölthettem egy estét…

A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm..

Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben…

Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát,
mert azt jelenti, hogy van házam…
hala3
A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt jelenti,
hogy tudok járni és még autóm is van…

A nagy fűtés számláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam…

Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel,
mert azt jelenti, hogy hallok….

A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám…

Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti,
hogy tudtam keményen dolgozni…

Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti, hogy élek…

2013. augusztus 08. csütörtök, 08:18

A „kell egy…” börtöne

Írta: Max Lucado

Gyere velem, elvezetlek a világ legnépesebb börtönébe. Ebben a börtönben több lakó van, mint ágy. Több fogvatartott van, mint amennyi tányér. Több elítélt van, mint amit a rendelkezésre álló források biztosítani tudnának. Nézzük meg az elítélteket. Túlhajszoltak és alultápláltak.

A falak üresek, az ágyak pedig kemények. Nincs ennél zsúfoltabb és nyomasztóbb börtön a világon, sőt állandóbb sem. A legtöbb börtönlakó soha nem szabadul ki innen. Életfogytig tartó büntetésüket töltik egy nagyon rosszul felszerelt intézményben.

A börtön neve: KELL EGY.

Minden fogvatartottnak kell valami. Akarnak valami nagyobbat. Szebbet. Gyorsabbat. Vékonyabbat. Szűkében vannak valaminek.

Ó, ne gondold, hogy sokat akarnabortonk. Csak EGY dolog kell nekik. EGY új állás. EGY új autó. EGY új ház. EGY új házastárs.

Amikor meglesz ez az EGY dolog, boldogok lesznek. És igazuk van – boldogok lesznek. Amikor megvan az az EGY dolog, akkor elhagyják a börtönt. De aztán... Az új autó illat elillan. Az új állásból régi munka lesz. A szomszéd nagyobb tévét vásárol. Az új házastársnak előjönnek a rossz szokásai. Rövid időn belül az ex-cellatárs visszatér a feltételes szabadlábról.

Hadd kérdezzem meg: börtönben vagy? Ha jobban érzed magad attól, ha többed van, vagy rosszabbul, ha kevesebbed, akkor a válasz: igen. Börtönben vagy, ha a boldogságod attól függ, amit lekötsz, vezetsz, eszel, vagy iszol. Börtönben vagy, ha az örömöd egy házhozszállításnyira, egy átszállásnyira, egy díjnyira, vagy egy átalakításnyira van.

„Természetesen az istenfélelem és az Isten helyes szolgálata valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha igazán elégedett vagy mindazzal, amid van" – írta Pál (1 Timóteus 6:6, Egyszerű Fordítás).

Amikor átadjuk Istennek az elégedetlenség ormótlan táskáját, ami mindenben akadályoz, akkor nem csak feladunk valamit, hanem nyerünk is valamit. Isten a batyunk helyett a hála könnyű, tökéletesen ránk szabott, szomorúság-ellenálló táskáját adja nekünk.

Mit fogsz nyerni a megelégedéssel? Lehet, hogy megnyered a házasságodat. Lehet, hogy értékes órákat nyersz a gyerekeiddel. Lehet, hogy visszanyered az önbecsülésedet. Lehet, hogy örömet nyersz. Lehet, hogy hitet nyersz, ami azt mondja: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." (Zsoltárok 23:1)

Most próbáld lassan mondani: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm."
Még egyszer: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm."
És megint: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm."

Pszt! Hallod? Azt hiszem én igen. Nem vagyok benne biztos... de mintha a börtönajtót hallottam volna kinyílni... 

Magyar fordítás: ahitatok.hu

 


2013. június 30. vasárnap, 09:48

Lukács evangéliuma 18. fejezet

Az igazságtalan bíró

1Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. 2Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott. 3Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, s kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. 4Egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, 5de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül nekem jöjjön és arcul üssön.” 6Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? 7Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? 8Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

A farizeus és a vámos

9Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet mondta: 10"Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. 11A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. 12Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok. - 13A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! - 14Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”

Jézus és a gyerekek

15Gyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor a tanítványok észrevették, elutasították őket. 16Jézus azonban odahívta őket. „Hagyjátok - mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. 17Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.”

A gazdag ember

18Egy előkelő ember megkérdezte: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet?” 19Jézus ezt válaszolta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. 20Ismered a parancsokat: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat.” 21Az kijelentette: „Ezt mind megtartottam gyermekkorom óta.” 22Ennek hallatára Jézus ezt mondta neki: „Egy dolognak még híjával vagy. Mindenedet, amid csak van, add el, s oszd szét a szegények közt, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem.” 23Amikor ezt meghallotta, igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt.

A gazdagság veszedelme

24Amikor Jézus ezt látta, így szólt: „Milyen nehéz bejutni a gazdagnak az Isten országába! 25Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” 26Erre hallgatói megkérdezték: „Hát akkor ki üdvözülhet?” 27Ezt felelte: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.”

A lemondás jutalma

28Most megszólalt Péter: „Nézd, mi elhagytuk mindenünket, amink volt és követtünk téged.” 29Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, 30hogy ne kapna ezen a világon sokkal többet, az eljövendő másvilágban pedig az örök életet.”

A szenvedés harmadszori megjövendölése

31Akkor félrevonta a tizenkettőt, s így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, s beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megjövendöltek. 32Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpdösik. 33Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad.” 34Mit sem értettek belőle. Ez a beszéd olyan homályos volt előttük, nem értették meg, hogy mit akart vele mondani.

A jerikói vak

35Történt, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az út szélén és kéregetett. 36Hallotta, hogy nagy tömeg vonul el arra, megkérdezte hát, hogy mi történt. 37Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus halad arra. 38Erre elkezdett kiabálni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” 39Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De annál hangosabban kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” 40Jézus megállt s szólt, hogy vezessék elé. Amikor odaért, megkérdezte: 41"Mit akarsz tőlem, mit tegyek?” Azt válaszolta: „Uram, hogy lássak!” 42Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited megmentett.” 43Azon nyomban visszanyerte szeme világát és Istent dicsőítve követte. Ezt látta az egész nép s magasztalta az Istent.

2013. június 30. vasárnap, 09:28

Levél egy farizeusnak

Írta: internet

Kedves Farizeus Barátom!
Sajnos egy régi elszámolást kell benyújtanom Neked.

Hát íme:kepmutato

A földön 5052216595 ember él,
ebből: 1212531983 ateista;
marad tehát 3839684612.
Ezekből azonban 899294554 muzulmán,
656788157 hindu,
404177328 buddhista.
Így csak 1879424573 jöhet számításba mint keresztény.
Sajnos, ezek közül 751769829 babonás,
így csak 1127654744 marad.
Ám ezek közül 214254401 valamelyik szektának tagja.
A maradék 913400343 magát ugyan kereszténynek hívja,
de közülük mégis 858596322 nem rendelkezik helyes bűntudattal.
Még mindíg 54804021 marad,
Ám közülük 54606727 csak szimpatizáns.
Az aktív 197294 keresztény közül nem a Biblia szerint él 189403
Így már csak 7891 keresztény marad,
akik közül mégis 7889 túl felszínes.
Végül tehát csak 2 igaz keresztény marad:
Te, meg én,
és miután elolvastam Lukács 18. fejezetét, kezdek lassan Benned is kételkedni.

Egy kortársad


2013. május 20. hétfő, 10:33

Hányféle keresztény van?

Írta: Internet

 • Sötétkamra keresztyén: Hitéletét sötétben éli, hogy más meg ne lássa. (Luk.9.26)
 • Novemberi keresztyén: Közelében az embert a hideg rázza. November hónapja ködös. (1.Kor 13.1)
 • Nézőközönség keresztyén: Ott ül a tribünön, lelkesedik, érdeklődik, de nem vesz részt semmiben. (Péld.20.4)
 • Porcelán keresztyén: Vigyázva kell bánni vele; törékeny, érzékeny, sértődékeny.(Kol. 3.13)
 • Kirakat keresztyén: Szépen mutat…(1Sámuel 16.7)

kalvaria

 • Látszat keresztyén: Egy képet mutat, ami más, mint a valóság. (Mt23.27-28)
 • Névleges keresztyén: Csak a neve az…. (Mt12.33)
 • Tamáskodó keresztyén: Csak azt hiszi, amit lát.(János 20.29)
 • „Isten ments” keresztyén: Péter a szenvedésnek a gondolatától is visszariadt. (Mt.15. 24-25.)
 • Ágaskodó keresztyén: Csak egy fontos kérdést ismer: Ki a nagyobb? Természetesen önmagát tartja a legnagyobbnak. (Mk 10.43-45)
 • Világító lámpás keresztyén: Akinek a világossága úgy fénylik az emberek előtt, hogy azok látván a jó cselekedeteiket dicsőítik az ő Mennyei Atyjukat. (Mt. 5.16)

Te melyik vagy?...

2013. május 14. kedd, 06:38

Pünkösd elé..

Írta: Internet

Két utazó vakációra ment. Elhatározták, hogy megállnak a világ egyik természeti csodájánál, a Niagara-vízesésnél. Amint hajtottak az Erie-tótól kiindulva a vízesés felé, csodálattal és ámulattal teltek be a Nigara-folyó méretét és erejét látva. Különösen hatással volt rájuk a vízesés fensége, és a közelében megálltak, hogy körülnézzenek. Tisztán láthatták a nagy párafelhőt, ami mindig elárasztja a környéket. Egyikük már volt ott és így szólt:

niagara

„Gyere, megmutatom neked a legnagyobb kihasználatlan erőt a világon!” Odavezette a Niagara-vízesés lábához, és ezt mondta: „Itt van a legnagyobb kihasználatlan erő a világon.” A másik így válaszolt: „Nem, barátom, nem így van. A legnagyobb kihasználatlan erő a világon az élő Isten Szentlelke.”


2013. április 27. szombat, 12:02

Szeretlek, drágám!

Írta: internet

Férjezett asszonyok egy csoportja értekezleten vett részt, amelynek ez volt a témája: "Mennyi még a szerelem az ön házasságában?".

Először mindegyikük azt a kérdést kapta, hogy szereti-e a férjét.
Mindegyikük azt felelte, hogy "igen".
A következő kérdés az volt, hogy ezt mikor mondta a férjének legutoljára. Egyesek azt válaszolták, hogy "ma", mások azt hogy tegnapelőtt, múlt héten, már nem is emlékszem... stb.
Ekkor azt a feladatot kapták, hogy küldjenek a férjeiknek sms-t ezzel a szöveggel: "Szeretlek, drágám!"love

Itt vannak a férjek válaszai:
1. Ki vagy?
2. Az istenért, mi történt...?!
3. Én is Téged (ez csak egy eset volt).
4. Ez meg megint mi akar lenni? Megint megkarcoltad az autót?
5. Mi van? Nem értem, mi akar ez lenni...
6. Nem tudom, mit vittél véghez, de ezt már nem bocsátom meg neked!
7. ????
8. Ne háríts rám semmit, nyíltan írd meg, mennyit akarsz már megint...
9. Álmodom?
10. Ha megtudom, hogy valójában kinek szól ez az üzenet, garantálom, hogy agyoncsapom!
11. Már többször szépen kértelek, hogy ne igyál annyit. Ha nem hagyod abba, végleg elhagylak!

2013. március 15. péntek, 10:21

Képmutatás nélküli hit

"A keresztyénség az a képmutatás nélküli magatartás, amikor egybeesik az, amit valaki gondol és mond, mond és tesz. Amikor nincs szakadék a szép szavaink, buzdító szónoklataink és a hétköznapi cselekedeteink és mindennapi életünk között, hanem ez az utóbbi szemlélteti az előbbit. Sőt, előtte jár az előbbinek, a beszédnek. Mert azt hiszem, minden szülő tudja, hogy a gyerekeinkre sokkal nagyobb hatása van annak, amit látnak otthon, mint amit hallanak tőlünk.
Ezért fontos a képmutatás nélküli hit."

(Cseri Kálmán - Pasarét, 2010. május 2. )


2013. február 24. vasárnap, 17:00

Érték a szemétből

hegeduStradivari egy kis olasz faluban élt az 1700- as években. Mivel túl szegény volt ahhoz, hogy a hegedűihez jó minőségű fát vásároljon, azt saját falujának szennyezett kikötőjéből szerezte be. Háromszáz évvel ezelőtt a kikötők hasonlóak voltak mai városaink szeméttelepeihez: bűzösek, kormosak, tele ürülékkel és szeméttel. Amikor a szakértők ezeknek a híres hegedűknek a fáját vizsgálták, azt tapasztalták, hogy a fertőzött vízben levő mikrobák szétrágták a sejtek belsejét a fában. Az egyetlen visszamaradt dolog a sejtekből a felső-külső szerkezet volt. Így, amikor a hegedűművész Stradivari hangszeren játszik, az olyan, mintha hangkamrák ezreivel rendelkező orgona szólna.

 

Milyen nagyszerű kép ez arról, amit az Úr Jézus értünk tett! Kimentett értéktelen és hiábavaló életünkből, bűneink lélekromboló betegségéből. Ő már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk. Meghalt értünk a kereszten, és feltámadásával új élettel ajándékozott meg bennünket. Majd felbecsülhetetlen értékű „hangszereknek”rendelt minket, amely szeretetét, kegyelmét és dicsőségét visszhangozza.

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
3. oldal / 12

Menü

A perc igeverse

Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok.
A zsoltárok könyve 59:17

Programok röviden

2018.01.11. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

2018.01.14. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila

2018.01.14. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.01.18. csütörtök 18:00
Bibliaóra 
Igehirdető: Meláth Attila

2018.01.21. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila

2018.01.21. vasárnap 18:00
Ökumenikus Istentisztelet
Evangélikus templomban

2018.01.25-26. csütörtök-péntek 18:00
Ökumenikus Istentisztelet
Igehirdető: vendég

2018.01.28. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila

2018.01.28. vasárnap 18:00
Ökumenikus Istentisztelet
Refomátus templomban

2018.02.01. csütörtök 18:00
Bibliaóra 
Igehirdető: Meláth Attila

2018.02.04. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Úrvacsora

2018.02.04. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
BVSZ vasárnap

2018.02.08. csütörtök 18:00
Bibliaóra 
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.02.10. szombat
Fiatal Felnőttek Konferenciája
Előadó: Téglási Lajos

A gyülekezet részletes programjának
excel táblázata xlsxide kattintva tölthető le
(2017.dec.-2018.ápr)


 

Követés

face_small
twit